วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงานประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม เจ้าหน้าที่วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม