กรุงเทพมหานครบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย เดินหน้าจัดระเบียบแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินและพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) สำนักงานเขตพระนคร สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สถานีตำรวจนครบาล สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิกระจกเงา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร และบ้านมิตรไมตรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนไร้บ้าน โดยให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่สาธารณะ  จากการสำรวจข้อมูลแจงนับคนไร้บ้าน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา พบคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 1,271 คน (ชาย 1,057 คน หญิง 190 คน) พบมากในพื้นที่เขตพระนคร 588 คน (ชาย 474 คน หญิง 109 คน) โดยมีแนวทางการช่วยเหลือและดูแลคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ เพื่อลดจำนวนผู้ที่ออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

กทม.และภาคีเครือข่ายได้จัดตั้งพื้นที่สวัสดิการ “จุดบริการสวัสดิการสังคม (Drop in) 2 จุด ได้แก่

  1. บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ระหว่างเวลา10.00 – 16.00 น. (ทุกวัน)
  2. บริเวณตรอกสาเก ระหว่างเวลา17.00 – 22.00 น. (ทุกวัน)

จุด Drop in จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองจัดทำประวัติ จัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามการช่วยเหลือในรูปแบบ Google Forms เพื่อจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของคนไร้บ้าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ทำบัตรประชาชน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมฝึกอาชีพ การเข้าถึงที่พักอาศัย การจัดหางาน ห้องอาบน้ำ ที่ซัก–อบเสื้อผ้า ตัดผม บริการห้องสุขา บริการรับบริจาคอาหาร-สิ่งของ การติดตามญาติเพื่อส่งกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ขณะเดียวกันสำนักงานเขตพระนครยังได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจตราไม่ให้มีการพักอาศัยหลับนอน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนไม่นำอาหารและสิ่งของมาแจกบริเวณถนนราชดำเนินทั้งสองฝั่ง โดยเปลี่ยนมาแจกที่จุด Drop in ที่กำหนดไว้ทั้ง 2 จุดแทน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่และความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงและที่สัญจรไปมา

นอกจากนี้ กทม.เตรียมรื้อฟื้นโครงการบ้านอิ่มใจ ในรูปแบบ Emergency Shelters เพื่อจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไร้บ้าน โดยใช้พื้นที่อาคารบริเวณสะพานเฉลิมวันชาติ เขตพระนคร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคาร อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมการฝึกอาชีพสำหรับคนไร้บ้านที่มีความประสงค์ พร้อมสนับสนุนเงินทุนฝึกอาชีพ ทุนประกอบอาชีพแก่ผู้มีคุณสมบัติ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการบริการจัดหางาน ตามโครงการ “จ้างวานข้า ของมูลนิธิกระจกเงา” เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน ตลอดจนป้องกันกลุ่มเสี่ยงออกมาเร่ร่อนใช้ชีวิตในที่สาธารณะ  หากประชาชนพบเห็นคนเร่ร่อนไร้บ้านต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร โทร. 02-245-2700 หรือ 02-246-8661 รวมถึงสามารถแจ้งฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อประสานดำเนินการต่อไป