นายระวิน สุพพัตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 โดยมีผู้อยู่อาศัยในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีของไทย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี และมีความเอื้ออาทรต่อกัน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ บริเวณใต้อาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เขตดินแดง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีการสรงน้ำหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคล การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีวงอังกะลุงจากชมรมผู้สูงอายุดินแดงที่มาร่วมบรรเลงเพลงตลอดการจัดกิจกรรม ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากโรงทานผู้สูงอายุดินแดง 2 แจกน้ำสมุนไพร รวมทั้งผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ
ได้นำอาหารและขนมมารับประทานร่วมกันในบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น