ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 6 หลัง ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มาร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทั้งนี้

โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการเคหะแห่งชาติที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดทำที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง รวมถึงปรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปกติสุขในชุมชนเดิมของตนได้ ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครพนมในการร่วมมือกันดำเนินโครงการในครั้งนี้