EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวพรธิกา กัญจนบุศย์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และนายปริญญา งามวัฒนา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 5 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวพรธิกา กัญจนบุศย์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ดูแลงานจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการวางแผนและกำหนดแนวทางบริหารงานสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด และนายปริญญา งามวัฒนา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 5 ดูแลงานสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านการส่งออกและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ การสร้างความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งนำเสนอบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นางสาวพรธิกาจบการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2546 เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักบริหาร เมื่อปี 2558 และ 2560 ตามลำดับ

นายปริญญาจบการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2548 เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ และรองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 3 เมื่อปี 2560 และ 2562 ตามลำดับ