EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวสิริรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวสิริรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการระบบสารสนเทศของธนาคาร และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นางสาวสิริรัตน์จบการศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารข้อมูลสารสนเทศ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK