นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมการประชุมประจำปี ครั้งที่ 14 กลุ่มความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลก (Global Network of Export-Import Banks and Development Finance Institutions : G-NEXID) ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ EXIM BANK เป็นหนึ่งใน 22 องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม G-NEXID เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน