นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นําผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK มอบเงินบริจาคในนามธนาคารและส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากพนักงานจํานวนรวม 564,042 บาท ให้แก่นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ทุน พร้อมทั้งปรับปรุงห้องน้ำและห้องสมุดในอาคารหอพัก และของใช้จําเป็นแก่ผู้พิการที่เข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ EXIM BANK ให้แก่ผู้พิการผ่านมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน