นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดงานสัมมนา “โครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มศักยภาพของผู้ส่งออกไทยในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ในด้านการสร้างแบรนด์ สร้างแผนธุรกิจเพื่อการส่งออก และขยายช่องทางการค้าในต่างประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้