ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัลประเภทการบริการ (Service & Solution) ผลงานโครงการสินเชื่อ Solar Orchestra จาก ดร.ฟง ชาน ออน ประธานที่ปรึกษาอาวุโส เอ็นเตอร์ไพรส์เอเชีย และนายวิลเลียม อึ้ง รองประธาน เอ็นเตอร์ไพรส์เอเชีย ในงานประกาศรางวัล International Innovation Award (IIA) 2022 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดย Enterprise Asia ถือเป็นรางวัลระดับภูมิภาคอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่องค์กรที่มีนวัตกรรมโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในด้านต่าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ การบริการ องค์กรและวัฒนธรรม พร้อมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมนวัตกรรมองค์กรร่วมกับองค์กรชั้นนำ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

โครงการสินเชื่อ Solar Orchestra เป็นนวัตกรรมที่ EXIM BANK ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของ EXIM BANK และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อออกแบบบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ นับเป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่ตอบสนองเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green Economy : BCG Economy) โครงการดังกล่าวสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกปรับตัวทางธุรกิจโดยหันมาใช้พลังงานสะอาด ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณการปล่อยคาร์บอนสูง ช่วยลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยจากมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ของสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งมาตรการในลักษณะเดียวกันของประเทศอื่น ๆ และด้วยความร่วมมือของคู่ความร่วมมือพันธมิตร ทำให้ผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงตลาดคาร์บอนเครดิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) ที่องค์กรก๊าซเรือนกระจกได้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดย EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ 100% ซึ่งผู้ประกอบการจะชำระเงินลงทุนเมื่อคู่ความร่วมมือพันธมิตรติดตั้ง Solar Rooftop แล้วเสร็จและเริ่มผลิตไฟฟ้า

“EXIM BANK กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย เป็นจุดยืนใหม่ที่ธนาคารจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อนำพาภาคธุรกิจไทยก้าวไปสู่โลกยุค Next Normal ได้อย่างมั่นคงในเวทีโลก โดยใช้ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างสมดุล” ดร.รักษ์ กล่าว