BAM จัดงานประกวด “BAM สร้างแบรนด์”  เปิดโอกาสนิสิต – นักศึกษาทั่วประเทศที่กำลังศึกษา ในระดับปริญญาตรี ได้ร่วมระเบิดไอเดียสร้างแบรนด์ BAM ให้ปัง และยั่งยืน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร โดยร่วมสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 ส.ค. 2566 นี้          

 นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า BAM เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้ง NPL และ NPA โดยทำหน้าที่แก้ไขหนี้เสียให้กลับเป็นหนี้ดีเพื่อส่งคืนสู่ระบบเศรษฐกิจปกติอีกครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BAM ดำเนินธุรกิจโดยมีแนวคิดในการสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เข้มแข็ง โดยแบ่งปันโอกาส คำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน   ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา BAM ได้ดำเนินโครงการที่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน นิสิตนักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น “โครงการมอบทุนการศึกษา” ให้กับนักเรียนนักศึกษา มากกว่า 15,000 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 70 ล้านบาท   “โครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้จัดทำแปลงเกษตรอาหารกลางวันในพื้นที่โรงเรียน เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และเพิ่มคุณค่าโภชนาการควบคู่ไปกับแผนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะ

BAM จัดประกวดโครงการ “BAM สร้างแบรนด์” เปิดโอกาสนิสิต นักศึกษา ร่วมระเบิดไอเดียสร้าง BAM ให้ปังและยั่งยืน

ด้านการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นประสบการณ์จริง ด้วยการร่วมมือกับคณะสถาปัตย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “โครงการประกวดการออกแบบทรัพย์สินรอการขายของ BAM” โดยนำแบบที่ชนะการประกวดไปปรับปรุงพัฒนาทรัพย์ต้นแบบของ BAM เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินรอการขายให้เป็นที่ต้องการของตลาด และยังเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงฝีมือในเชิงสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

สำหรับโครงการ BAM สร้างแบรนด์เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ BAM ตั้งใจที่จะให้นิสิตนักศึกษา  ทั่วประเทศที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีได้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิด จัดทำแผนซึ่งจะสร้างการรับรู้ของแบรนด์ BAM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 440,000 บาท  ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  มูลค่า 100,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  มูลค่า  50,000  บาท  พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย มูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 2 รางวัล และรางวัล Popular Vote มูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 1 รางวัล  “ ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์กับโครงการ BAM สร้างแบรนด์ของเราในครั้งนี้ และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะสามารถนำไป ต่อยอดและประยุกต์ใช้งานจริงในอนาคตได้ต่อไป” นายบัณฑิต กล่าว

สอบถาม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.bam.co.th  และทาง LINE Official Account :@bambrandcontest สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.bambrandcontest.com