ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยนายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการและประธานอนุกรรมการธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการ พร้อมผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมการสัมมนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ณ ห้อง Salon B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา