นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน ส่งมอบปฏิทินเก่าในกิจกรรม “Calendar For All” จำนวนกว่า 5,000 ฉบับ ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมี นางสาวพรทิพย์ สุขพลาย หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ เครือข่าย และสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และนางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้พิการทางสายตา อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567