นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน รับรางวัล Fair Finance Score 2023 คะแนนสูงสุด สถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากผลการประเมิน ESG ธนาคารไทย ปี 2566 จากนางสาวสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าคณะวิจัย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย ภายในงาน “เปิดคะแนน ESG ธนาคารไทย ปีที่ 6 : โอกาสและความท้าทายสำคัญ” เพื่อผลักดันให้ภาคการเงินการธนาคารของไทยก้าวสู่แนวคิดและวิถีปฏิบัติของการธนาคารที่ยั่งยืน (sustainable banking) อย่างแท้จริง ซึ่งธนาคารออมสิน ได้คะแนนสูงสุดจากการดำเนินตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคม โดยใช้แนวคิด ESG เป็นกรอบ เพื่อมุ่งสร้าง Social Impact ที่เป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการดำเนินงาน ESG in Action บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ประกอบด้วย บริษัท ป่าสาละ จำกัด มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิบูรณะนิเวศ และ International Rivers จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยใช้แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide International) มาเป็นเกณฑ์ประเมินนโยบายด้านต่าง ๆ ของธนาคาร ณ โรงแรม S31 Sukhumvit กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567