เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดยนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมกรรมการอีก 5 ท่านและผู้บริหารระดับสูง เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ จุฬาราชมนตรี เพื่อแนะนำกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนางโชตินาถ ยงสุนทร โดยมีนายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง สำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ