ธนาคารทิสโก้ นำโดย นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ (ที่สองจากซ้าย) ร่วมสมทบทุน “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่” เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด  เด็กที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก  และเด็กที่กระดูกสันหลังคด ที่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์ในการรักษา โดยมีแพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช (ที่สามจากซ้าย) ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  

ทั้งนี้ การสนับสนุนกองทุนดังกล่าว นอกจากจะช่วยสนับสนุน “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่” ซึ่งจัดตั้งโดยโรงพยาบาลสมิติเวชในฐานะพันธมิตรทางด้านการตลาดแล้ว ยังเป็นหนึ่งในเจตนารมย์ของธนาคารทิสโก้ ที่ต้องการให้คนไทยทุกภาคส่วนมีสุขภาพที่ดี สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ ผ่านการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านนวัตกรรมการรักษาเพื่อขับเคลื่อนโอกาสของคนไทยในการเข้าถึงการรักษาที่ดี ควบคู่กับมุ่งมั่นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่สังคม ให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการวางแผนการเงิน เพื่อรับมือกับภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต