ธนาคารธนาคารกำหนด “วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565″  ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์