ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนรับรางวัล “Future Enterprise of the Year” จากเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Awards 2022 ที่ยกย่องให้ธนาคารเป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคตประจำปี 2022 ในระดับประเทศไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ถือเป็นความสำเร็จจากการขับเคลื่อนธนาคารด้วยยุทธศาสตร์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการธนาคารให้แก่ประชาชนในสังคมวงกว้าง โดยเฉพาะการให้ลูกค้ารายย่อยได้ใช้บริการสินเชื่อดิจิทัลได้ง่ายและสะดวก อีกทั้งการดำเนินธุรกิจของธนาคารยังสามารถเชื่อมโยงและตอบโจทย์ทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจทั้งลูกค้า พันธมิตรชั้นนำ และธุรกิจต่างๆ นำไปสู่โอกาสพัฒนาธุรกิจรู​​ปแบบใหม่ให้กับธนาคาร พร้อมๆ กับการสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ