คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นางสาวศันสนา สุขะนันท์  เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และนายชัช เหลืองอาภา รองกรรมการผู้จัดการ  World Business Group 

ประวัติ     

กสิกรไทย

 นางสาวศันสนา สุขะนันท์ ปัจจุบันอายุ 50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี าขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานกับสถาบันการเงิน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จำกัด  เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2545 ที่ฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล   

กสิกรไทย

นายชัช เหลืองอาภา ปัจจุบันอายุ 43 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA จาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ประสบการณ์การทำงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีมิโก้ จำกัด และเริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2551 ที่ฝ่ายธุรกิจลูกค้าบุคคล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจจีนและสำนักงานต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ธุรกิจจีนและสำนักงานต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารกลยุทธ์และผลการดำเนินงานธุรกิจจีน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารกลยุทธ์ธุรกิจข้ามประเทศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ World Business Group