ในงานประชุม “การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในการบริหารโรงพยาบาลด้านความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์” ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลนำร่องทั้ง 16 แห่ง ร่วมกันผลักดันนโยบายด้านความปลอดภัยและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็น “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ในโรงพยาบาลของตน โดยแผนและนโยบ่ายต่างๆ จะถูกร่างทำเป็นคู่มือภายในตุลาคมปีนี้

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และบริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด