นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดการแถลงข่าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) โดยภายในงานมีมาร์กาเร็ต ทังก์ อุปทูตอังกฤษประจำประเทศไทย คลาวเดีย เอแบค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอาหารและเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมันนี ประจำประเทศไทย ทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ไพศาล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว และแมทเทียส บิกเคล ผู้อำนวยการภาคส่วนเกษตรและอาหาร GIZ ให้เกียรติมาร่วมงาน โครงการฯ เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ GIZ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวเบอร์ 5 ของเกษตรกร จำนวน 100,000 ครัวเรือนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลาง และเปิดตลาดข้าวรักษ์โลก เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทำนาในปัจจุบันไปสู่ระบบการทำนาแบบยั่งยืน ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น