เนื่องด้วยกองทัพอากาศได้มีการส่งเสริมและทำกิจกรรมต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและทำแปลงทดลองในการแก้ปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร รวมถึงได้จัดหาช่องทางการจำหน่ายแก่เกษตรกรที่มีความพร้อมทั้งสินค้าทั่วไปและการแปรรูป นั้น
กองทัพอากาศมีกำหนดจัดงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” ” ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ภายในงานมีการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเครือข่ายกองทัพอากาศและเกษตรกรจากจังหวัดยโสธร รวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะนำสินค้ามาจำหน่าย
ผลผลิตด้านการเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ
ที่น่าสนใจอีกมากมาย
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้