สามพรานโมเดล จับมือ ททท. ชวนคนไทย เท่นอกกรอบ ร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล ในงานสังคมสุขใจ 7-9 ธันวาคม พร้อมเตรียมเปิดตัว Sampran Model Academy ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

สามพรานโมเดล

สามพรานโมเดล ร่วมกับ ททท. และกลุ่มภาคีเครือข่าย เดินหน้าจัดงานสังคมสุขใจต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ชูคอนเซปต์ “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” รวมพลังปลุกคนไทย ร่วมสร้างระบบอาหารให้มั่นคง ยั่งยืน เผยไฮไลท์ช้อปโดนๆ แบบเท่นอกกรอบ อาทิ ช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายทั่วประเทศเกือบ 300 บูธ ช้อปเวิร์คช็อป

 

สามพรานโมเดล

 

สามพรานโมเดล

เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ช้อปแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบวงการเกษตรอินทรีย์ระดับแนวหน้า ช้อปโปรพิเศษท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ แบบเที่ยวให้เท่ ไปให้ถึง กับปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม ช้อปไอเดียกรีนๆ แบบ Eco Eco เหล่านี้เป็นต้นพร้อมกันนี้ยังเตรียมเปิดตัว Sampran Model Academy อีกด้วย เข้างานฟรี..!! วันที่ 7-9 ธันวาคมนี้ ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

สามพรานโมเดล

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธาน จัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 5

เปิดเผยว่า สามพรานโมเดล จะร่วมกับททท. จัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เท่นอกกรอบ” โดยปีนี้จะมีความพิเศษโดดเด่นกว่าทุกปี เพราะจะเป็นการรวมพลังคนทั้งห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุล ภายใต้แนวคิด เท่นอกกรอบ จะเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มาเที่ยวงานสังคมสุขใจในครั้งนี้ได้รู้จัก เข้าใจระบบอาหาร เห็นบทบาท และเห็นศักยภาพของตนเอง ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามวิถีที่แต่ละคนถนัดและสนใจ คือ เป็นมากกว่าผู้บริโภคธรรมดา แต่เป็นผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความตื่นตัวที่จะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับระบบอาหารอย่างยั่งยืน
นายอรุษ ยังเปิดเผยด้วยว่า ในงานสังคมสุขใจ จะได้มีการเปิดตัว Sampran Model Academy เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างระบบอาหารสมดุล ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่ได้จากประสบการณ์ตรง 8 ปี การขับเคลื่อนสามพรานโมเดลและพัฒนาสู่ Organic Tourism หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์

 

สามพรานโมเดล

โดยจัดให้มีกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ทั้งระบบ เพื่อจะได้สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ

สามพรานโมเดล

ด้านนายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปีนี้ ททท. มีวิสัยทัศน์ด้านการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศ เน้นการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เป็นการท่องเที่ยวที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย ซึ่ง Organic Tourism หรือ การท่องเที่ยววิถี ที่สามพรานโมเดลร่วมขับเคลื่อน ที่มุ่งสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน ยังมีส่วนช่วยเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชน และเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็นการชักชวนคนออกนอกกรอบมาร่วมสร้างสิ่งที่มีคุณค่าร่วม ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค โดยแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวสอดรับกับแนวนโยบายของททท. ที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมถึงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและให้ยั่งยืน

สามพรานโมเดล

ด้านร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นแหล่งปลูกผลผลิตอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศ และเป็นจังหวัด นำร่องด้านเกษตร และอาหารปลอดภัย ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ร่วมกับสามพรานโมเดล จัดตั้งจุดจำหน่ายตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้น ณ ตลาดสุขใจ เพื่อรองรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น

สามพรานโมเดล

 

สามพรานโมเดล

“สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นแนวคิดที่ดี ที่ชวนทุกภาคส่วนมาเท่นอกกรอบ มาร่วมกันสร้างสังคมอินทรีย์ให้กระจายออกไปในวงกว้าง ซึ่งนับเป็นโอกาสดียิ่งจึงอยากเชิญชวนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป ใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่า มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ในงานสังคมสุขใจ ” ร้อยตรี พงศธร กล่า
ส่วนไฮไลท์กิจกรรม นอกจากเอาใจขาช้อป ด้วยการระดมสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรเครือข่าย สามพรานโมเดล ตลาดสุขใจ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศ เกือบ 300 บูธ มาร่วมออกร้าน ยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย อาทิ เวทีแชร์ความรู้ เติมแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตแบบเท่นอกกรอบจากคนต้นแบบวงการเกษตรอินทรีย์ชื่อดัง อย่าง คุณโจน จันได ศูนย์พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ จ.เชียงใหม่ คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล จากกรีนเน็ต และคุณนคร ลิมปคุปตถาวร (เจ้าชายผัก ) สนุกกับเวิร์คช็อปเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร พบกับโปรพิเศษ…!!ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์แบบเที่ยวให้เท่ต้องไปให้ถึง กับปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม พร้อมสัมผัสไอเดียกรีนๆ หลากหลายรูปแบบ เพราะในงานงดใช้ถุงหิ้วพลาสติก –ชวดน้ำ- แก้วน้ำพลาสติก ภาชนะโฟม โดยเน้นให้ทุกคนนำถุงผ้าตะกร้ามา ขณะที่เกษตรกรมีการทำหีบห่อจากวัสดุธรรมชาติ จุดประกายไอเดียกรีน เป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้คนไทยที่ตื่นตัวเรื่องโลกร้อนรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

สามพรานโมเดล

 

สามพรานโมเดล

งานสังคมสุขใจ “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคมนี้ ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร 034 322 588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล