สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2565  ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิชา พูลวรลักษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม, นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิฯ และนายกฤษดา บุญไชยะ (ที่ 1 จากซ้าย)  กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน