ด้วย รศ.ดร. พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU ) กับ นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้แทนนายกสมาคมเพื่อนชุมชน ภายใต้ “โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน – ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2561 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดล” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง