กรุงเทพฯ – กลุ่มธุรกิจ TCP เผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ชี้ถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างความสมดุลครบทั้ง 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจ TCP ได้กำหนดกลยุทธ์หลักขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน ภายใต้เป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” (Energizing a Better World for All) ซึ่งจากรายงานความยั่งยืนล่าสุด กลุ่มธุรกิจ TCP มั่นใจว่าจะบรรลุกลยุทธ์ความยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ดังที่ตั้งไว้ ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค
  2. บรรจุภัณฑ์ของบริษัททุกประเภทต้องรีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2567
  3. กระบวนการผลิตต้องลดคาร์บอน ก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ให้ได้ภายในปี 2593
  4. การจัดการน้ำที่ยั่งยืน คืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติและชุมชนให้มากกว่าน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Net Water Positive) ภายในปี 2573

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “ความยั่งยืนมีบริบทที่ใหญ่ขึ้น กลุ่มธุรกิจ TCP จึงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสมดุลให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เสริมทักษะความรู้ใหม่ๆ ให้พนักงานพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งผลการดำเนินงานจากรายงานความยั่งยืนทำให้เห็นว่า ความสำเร็จเกิดขึ้นจริงได้จากความร่วมมือของทุกคน ภาครัฐมีบทบาทกำหนดนโยบายและกฎหมาย ภาคเอกชนก็ปรับตัวดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงผู้บริโภคที่ปรับแนวคิดการบริโภค เลือกซื้อสินค้า ที่ล้วนมีผลต่อความยั่งยืน เราเชื่อว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวาระความยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมาย และส่งมอบคุณค่า ปลุกพลังเพื่อวันที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนต่อไป”