องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการ “พัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกกระจกระดับจังหวัด” และจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ “นำร่องเพื่อพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองโดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ  และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการ 
ภายในพิธีฯ ดังกล่าว  นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อประกาศเจตน์จำนงที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุตามเป้าหมายของประเทศ และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่จังหวัดอื่นเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ได้มีการนำเสนอการดำเนินงานพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำของ TGO และการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด รวมถึงรายละเอียดโครงการ “พัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด”และ โครงการ “นำร่องเพื่อพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองโดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ” ที่จะดำเนินงานร่วมกับทั้งสี่จังหวัดในปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ TGO มีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับเมืองลดก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง มีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 22 จังหวัด ทำให้จังหวัดสามารถนำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดที่พัฒนาขึ้น ไปบูรณาการกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำตามนโยบายรัฐบาล