นางสาวอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ร่วมกับกรมป่าไม้ ขยายผลเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนภาคอีสาน สร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาก๊าซเรือนกระจกของโลก ผ่านโครงการ “ปลูก รักษ์ เพื่อชุมชน” ปีที่ 3 ภายใต้โครงการ CPRAM Green Life #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพระครูสมุห์ทองล้วน สิริจันโท รองเจ้าคณะตำบลบ้านโต้น และคุณศศิกานต์ นวลมะลัง ปลัดอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานราชการ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ซีพีแรม (ขอนแก่น) ร่วมสนับสนุนต้นกล้าไม้กว่า 500 ต้น ได้แก่ ต้นประดู่ปา, ต้นมะค่าโมง, ต้นพะยูง, ต้นตะเคียนทอง, ต้นพิกุล และต้นยางนา ให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบบริษัท เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์ จังหวัดขอนแก่น