ปัจจุบัน หลายธุรกิจกำลังแข่งขัน ฟันฝ่าเอาตัวรอด เปรียบเสมือนอยู่ในสนามรบที่ร้อนระอุ ภาคการศึกษาเองก็ต้องมีการปรับตัว ปรับแผนกลยุทธ์ใหม่เช่นกัน เพื่อให้สามารถเดินเกมรุก เสริมเกมรับเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเสมือนหมากสำคัญจึงจำเป็นต้องเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา และปรับตัวให้เท่าทัน ทั้งมุมมองวิสัยทัศน์ วิธีการบริหารจัดการองค์กร การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการศึกษา และการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมให้เกิดความยั่งยืน เพราะประสบการณ์หรือทักษะที่มีในอดีตอาจใช้ไม่ได้ในโลกการศึกษาและการทำงานปัจจุบัน ดังนั้น การรีสกิลอัพสกิลจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารสถาบันการศึกษา “ต้องทำ” และต้องทำให้เร็วที่สุด   นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) กล่าวว่า “เพื่อตอกย้ำพันธกิจของ SEAC ในเรื่อง EMPOWER LIVES THROUGH LEARNING เรายังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทยผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถานการณ์ปัจจุบันหลายอย่างสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการ คือ เรื่องการยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะของคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เพื่อเป็นพลวัตรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไปข้างหน้า และการศึกษาเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศชาติ เราจึงเดินหน้าสรรหาพันธมิตรที่มีมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญและมีเจตนารมณ์เดียวกับเรา เพื่อเร่งอัพสกิลผู้บริหารสถาบันการศึกษาด้วยทักษะที่จำเป็นและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (EDU CU) และ SEAC องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาผู้นำ บุคลากรและองค์กร มุ่งเติมเต็มทักษะผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากว่า 30 ปี จากความร่วมมือในครั้งนี้ เราได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร “Educational Business and Social Entrepreneurship for School Leaders in 21st Century” หลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษายุคใหม่ที่เน้นทั้งการพัฒนาและยกระดับทางการศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรให้ทันยุคดิจิทัล เพื่อขยายโอกาสควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้สังคม    หลักสูตรประกาศนียบัตร “Educational Business and Social Entrepreneurship for School Leaders in 21st Century” ที่การันตีว่าช่วยทำให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษายุคใหม่เข้าใจกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง แนวทางการจัดการให้ทีมมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนนำนวัตกรรมมาใช้บริหารองค์กรภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยมีหลักสูตรเนื้อหาที่มีคุณภาพและเครื่องมือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เท่าทันสถานการณ์ เน้นการเรียนทั้งในรูปแบบออนไลน์และห้องเรียนเสมือนจริงผ่าน Zoom สอนโดยทีมคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมวิทยากรมากความสามารถจาก SEAC และวิทยากรรับเชิญพิเศษจากวงการธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา

โดย SEAC และ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมดีไซน์ 4 หัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้

  1. Social Entrepreneur – แนวคิดผู้ประกอบการสังคมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
  2. Education Innovation – กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
  3. Strategic School Leader – ผู้นำสถาบันการศึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อนำทีมรับมือกับความท้าทาย
  4. Organization Management – การบริหารจัดการองค์กรแบบมืออาชีพ ขับเคลื่อนผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

นอกจากได้องค์ความรู้ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาองค์กรแล้ว ผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (EDU CU) และ SEAC องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาผู้นำ และบุคลากรในองค์กร  ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตร “Educational Business and Social Entrepreneurship for School Leaders in 21st Century”  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ https://bit.ly/3aXcDH3เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดอบรมได้ที่คุณพลอย โทร. 098-272-7088, คุณมัท โทร.065-502-2925, คุณกบ โทร. 080-042-3972