ป.เอก คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้สถิติการวิจัยและการวิเคราะห์ SEM ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กับผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ วังจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสถิติ การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาเอก SPU ได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงานต่อไป ณ ห้องเรียน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้