บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางเอมอร จิรเสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ  (ที่ 5 จากซ้าย)พร้อมด้วยผู้บริหาร นำนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง จำนวน 250 คน ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจ โดยมีนางสาวสิริลักษณ์ สีแดง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร (ที่ 5 จากขวา) และนางจินตนา แย้มโสภี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม (ที่ 4 จากขวา) เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย