สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกคนด้วยความยินดียิ่งส่วนข้าพเจ้าเองนั้นก็เป็นผู้บริหารใหม่ที่มาเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เดิมทีข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นระยะเวลา 15 ปีเต็ม ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น นักศึกษาทุกคนไม่เพียงจะต้องมีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนในชั้นเรียน แต่จะต้องมีความใฝ่รู้ที่จะค้นคว้าศึกษานอกเวลาเรียน ทั้งในศาสตร์ที่เราเลือกเรียนและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรอบรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ขณะเดียวกัน คุณธรรม จริยธรรม ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักอย่าปล่อยให้กระแสสังคมชักนำเราไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร

คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมจะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา และบริการให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นต่อไป

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอวยพระพรและมอบสันติสุขแก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ทุกคนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน