โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม SBS Welcome Day Events ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 โดยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร IB PYP ของโรงเรียน รวมถึงหลักสูตร Cambridge International ในระดับชั้นมัธยม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (รับจำนวนจำกัด) ได้ที่ https://www.sbs.ac.th/join.html