เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดยดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 5 จากซ้าย) รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดงานฉลองวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 26 อย่างมีคุณภาพ พร้อมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในงานยังมีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์แก่บุคลากร มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และมอบเข็มกลัดทองพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ก้าวต่อไปของวิทยาลัยดุสิตธานีในปีที่ 26 นี้ วิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามพันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้นั้น คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการ ด้วยหลักสูตร และการสอนที่ถูกปรับปรุงและพัฒนาให้ทันยุคสมัยของวิวัฒนาการที่มีการเปลี่ยนแปลง และการบริหารจัดการในเชิงรุก