ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)

โดย รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)

ได้ชี้แจ้งกระบวนการและการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย อ.สุปราณี จงดีไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. และดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว. รับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ปีนี้ทีมวิจัยจากคณะต่าง ๆ เสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ จำนวน 8 เรื่อง อาทิเช่น

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)

*การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายในจังหวัดสมุทรปราการไปยังตลาดนักท่องเที่ยวจีนแบบทัวร์ที่มาท่องเทียวในจังหวัดสมุทรปราการ *การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการปลาสลิดแปรรูปสมุทรปราการเพื่อการส่งออกทางเรือด่านเชียงแสนสู่จีนตอนใต้ ด้วยกระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนา และ*การจัดทำระบบพัฒนาการผลิตปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ณ มฉก. เมื่อเร็ว ๆ นี้