วันที่ (10 ตุลาคม) ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย นายภรัณยู ฉายดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท เอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ นายวรรธนสกล รักปทุม กรรมการบริหาร บริษัทเอ็ดดูโก แพลนเน็ท จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมมือในการผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล ให้มีความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในโครงการสหกิจศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบริหารธุรกิจ #บริษัทเอ็ดดูโกแพลนเน็ทจำกัด #MOU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง