ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ประเภทต่างๆ ในโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานมอบ รางวัลและเกียรติบัตร แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลฯ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566