พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการเสวนาวิชาการเรื่อง “มิติใหม่ของการบังคับคดีปกครอง”

(เมื่อ 18 มิ.ย.) ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับสถาบันศึกษา ทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษา การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การศึกษาดูงาน การจัดอบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายใหม่ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อกันอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการเรื่อง “มิติใหม่ของการบังคับคดีปกครอง” ดำเนินการเสวนาโดย นายอนันต์ คงเครือพันธุ์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มศึกษากฎหมายมหาชน 2 และมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ,นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครสวรรค์ และนายนิกร ทัสสโร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)