คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมอาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม โดยมีอาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคุณประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานในพิธีลงนามฯกล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จากัด (มหาชน) ในครั้งนี้

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส่งเสริมอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและสามารถนำสมรรถนะไปพัฒนาให้เหมาะสมกับการทำงานต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดียิ่ง กอปรกับยังเป็นการก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการสร้างสรรค์ผลิตสื่อดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ประธานกรรมการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ทางบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ SPU ได้แสดงศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจการตลาด การผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ต่างๆ และการนาผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาไปเผยแพร่ บน DIGITAL PLATFORM ของบริษัท ฯ

นอกจากนั้น ยังจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทฯ และยินดีที่จะส่งบุคลากร นักวิชาชีพทางด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การผลิตคอนเทนต์ดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและสร้างแบรนด์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์อย่างเต็มที่

อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองฝ่ายให้สามารถปฎิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตคอนเทนต์โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารแบรนด์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ SPU ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงจากผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในสายงานทางนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัลโดยตรง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2512 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ทำธุรกิจผลิต และจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่อยู่ในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูงมาโดยตลอด กำลังการผลิตประกอบด้วยโรงงานมาตรฐาน ในเครือ 5 โรงงาน มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,560 คน มีศักยภาพในการผลิตปีละ 598,500 ชิ้น และพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต “แตกต่างด้วยความชำนาญ และประสบการณ์ของมืออาชีพ”