มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการดำเนินการ ว่าด้วยโครงการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศจากกำลังทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (ที่ 3 จากขวา) รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ (ที่ 3 จากซ้าย) รอง ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ (กลาง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนาม และองค์กรเอกชนร่วมงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้