วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2545  โดยเป็นวิสัยทัศน์ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันได้รับการสานต่อมาถึง ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีคนปัจจุบัน

 โดยนับตั้งแต่การเกิดโรคระบาดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ได้มีความชัดเจนมากว่าภูมิปัญญาของโลกตะวันออกได้มีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการพึ่งพาตัวเองด้วยสมุนไพรได้มาก โดยการแพทย์แผนตะวันออกที่ได้รับความสนใจและมีงานวิจัยที่พัฒนาเพิ่มขึ้นในเวทีโลกทั้งการแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวทอินเดีย  โดยเฉพาะในประเทศไทย ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน รวมถึงการพึ่งพาตัวเองของชาวบ้านด้วยสมุนไพรได้มีบทบาทมากขึ้นเป็นลำดับ