มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,051 คน และสภามหาวิทยาลัยรังสิตมีมติประสาทแด่ ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต