สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Center for Professional Assessment (Thailand) จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEICสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 316 ชั้น 3 อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบ ชำระค่าสอบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ชนก ยาวุฒิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1231