รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณาจารย์ ที่รับผิดชอบศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการเบื้องต้น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่ 1 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 26 จังหวัด ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหารกับเทคโนโลยีการแปรรูป ตั้งแต่ความสำคัญของคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมีของผลิตภัณฑ์อาหาร และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และความสำคัญของจุลินทรีย์กับอาหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเยี่ยมชม ทดลอง และปฏิบัติการเสริมความเข้าใจอีกด้วย
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ(Excellence Center) ได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร(มจพ.) ติดต่อกับ นางสาว ภัคจิรา พึ่งสุข ผู้ประสานงานโครงการ โทร 099-126-3515