ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7 (7th Thai University Network for Health Promotion Network Committee Meeting) เมื่อปลายเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองผลการประเมินมหาวิทยาลัยสุขภาพ ผ่านระบบประเมิน Healthy University Rating System (HURS) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) ระดับ 4 ดาว ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ที่ได้รับคะแนนจากการประเมินในช่วง  600-799 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงคะแนนที่สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าว

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ASEAN University Network – Health Promotion Network  (AUN-HPN)  คือ การต้องการให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคนี้ ได้พัฒนาศักยภาพและการเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำกรอบแนวทางมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพไปปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ” ในระดับนานาชาติ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ดังนั้นการที่ มจธ. ในฐานะสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยสมทบ ของเครือข่าย AUN-HPN พร้อมกับได้รับคะแนนการประเมินในระดับ 4 ดาว แสดงถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ” ของ มจธ. รวมไปถึงสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ของไทย

มจธ. ผ่านเกณฑ์ประเมิน “มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ” ระดับ 4 ดาวการที่ มจธ. ได้รับการรับรองเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ โดยระบบประเมิน Healthy University Rating System (HURS) ในระดับ 4 ดาว ในครั้งนี้ นับเป็นความประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อการสร้างเสริมและส่งเสริมสุขภาพของ มจธ. ในทุกภาคส่วนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) สำนักบริหารอาคารและสถานที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย สำนักงานกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา และ ประชาคม มจธ.

สำหรับ ระบบประเมิน HURS นี้ จะใช้คะแนนจากการประเมินที่พิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) ระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี (System and Infrastructure) 2) การมีพื้นที่ปลอดการกระทำความผิด (Zero tolerance area) และ 3) การมีพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion area)  ที่มีคะแนนรวมกัน 1,000 คะแนน  โดยหากประเมินได้คะแนน 1-199 จะได้ 1 ดาว,  200-399 ได้ 2 ดาว, 300-599 ได้ 3 ดาว, 600-799 ได้ 4 ดาว, 800-899 ได้ 5 ดาว และ 5 Star Plus สำหรับสถาบันที่ได้ 900 คะแนนขึ้นไป