รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) (คนที่ 2 จากทางซ้ายของภาพ) ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (คนที่ 2 จากทางขวาของภาพ) ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. (คนที่ 1 จากทางซ้ายของภาพ) และคุณมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายอนุญาโตตุลาการ (คนที่ 1 จากทางซ้ายของภาพ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกระบวนการระงับข้อพิพาท ประกอบด้วย การศึกษาวิจัย การจัดทำหลักสูตรให้ความรู้ การจัดโครงการบริการวิชาการ การฝึกอบรมเทคนิค รวมถึงพัฒนาการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. เมื่อเร็ว ๆ นี้