นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นางสาวประภามาศ อังสนาวศิน (ผู้นำเสนอ), นายทักษิณ ชานะตา, นางสาวพิมพา คงทัต และนางสาวยุพารัตน์ แก้วเกตุ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ดร.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว และอาจารย์วุฒิสาน แสงแก้ว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานวิจัย แบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ “Reform : Physical Therapy Roles” ครั้งที่ 10 ผลงานวิจัย

เรื่อง Comparison of diadynamic treatment effect between conventional and integrated technique on pain in female sedentary workers with chronic neck pain of right upper trapezius muscle. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันต่างๆทั่วประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และนักศึกษากายภาพบำบัดทั่วไทย เข้าร่วมนำเสนอ บทความวิจัย ในครั้งนี้