เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562ที่ผ่านมา

นางดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต

กล่าวเปิดงานสายสัมพันธ์วันของลูก ซึ่งถือเป็นงานที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยในแต่ละปี ทางโรงเรียนจะจัดงานสายสัมพันธ์วันของลูก

เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน มีความกล้าแสดงออกบนเวที และยกย่องเชิดชูนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อให้นักเรียน สามารถก้าวทันต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนไป

พร้อมมุ่งมั่นให้นักเรียนดำรงตน ในโลกอนาคตอย่างสง่างาม และจัดรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ หอประชุมปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต