(กระทรวงศึกษาธิการ) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือ สทนช.เตรียมเซ็น MOU ความร่วมมือยกระดับอาชีวะเกษตรสู่สากล พร้อมเปิดรับสมัครหลักสูตร “ชลกร” รุ่น 2 มอบทุนเรียน-อยู่ฟรีต่อเนื่อง และขยายเพิ่มในอีก 7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) หลังรุ่น 1 ประสบความสำเร็จมีผู้สมัครเรียนเต็มจำนวนที่รับได้

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะกำกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีนโยบายที่จะขยายความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้เกิดการตระหนักรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะน้ำเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาและความยั่งยืนของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการหารือกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำโดย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนและขยายองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในระดับสากลสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.)

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

สำหรับผลการหารือกับทางสทนช. นั้นมีแนวทางที่จะมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในอนาคตระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสทนช. เพื่อสนับสนุน ทั้งเรื่ององค์ความรู้, การพัฒนาหลักสูตรชลกร รวมถึงการรองรับอาชีพให้กับนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่จบหลักสูตรชลกรในอนาคต ซึ่งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจและแผนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงเป็นการสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรเพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้และแก้ปัญหาความยากจน

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาได้มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอาชีวะเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นหลักสูตร “ชลกร” และได้เปิดสอนในระดับ ปวส.เป็นครั้งแรกไปเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ใน 5 วิทยาลัยเกษตรภาคอีสานนำร่อง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และยโสธร ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาจนเกินจำนวนที่รับได้ ถือเป็นการพลิกโฉมการศึกษาอาชีวะเกษตรให้มีความน่าสนใจและทันสมัยด้วยองค์ความรู้ในระดับสากล

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

โดยในปีการศึกษา 2565 นี้จะเปิดหลักสูตร “ชลกร” รุ่นที่ 2 และจะขยายไปสู่อีก 7 วิทยาลัยเกษตรฯ จากทั้ง 4 ภาคเพิ่มเติม ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ สระแก้ว และสุโขทัย ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนสมัครเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยในรุ่นที่ 2 นี้ นักศึกษายังได้ทุนเรียนฟรี ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ขยัน อาชีวะเกษตรและเทคโนโลยีพร้อมเปิดโอกาสให้กับทุกคน เรียกว่า เรียนฟรี อยู่ฟรี จนจบการศึกษา

ทั้งนี้หลักสูตร “ชลกร” รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ สาขาช่างกลเกษตร สาขางาน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (ชลกร) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยผู้สมัครจะได้รับการสนับสนุนดังนี้ 1.ได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน โดยได้รับการงดเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 2 ปี” จากดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 2.ได้รับสวัสดิการหอพักฟรี ภายในวิทยาลัย