ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตศรัทรา ร่วมถวายเทียน ในกิจกรรม “แห่เทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566” เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566” โดยน้อมถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดบางบัว กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

สำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี  และอานิสงค์ของผู้ถวายเทียนจำนำพรรษา คือ

1.ทำให้เกิดปัญญา ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน

2.ทำให้ชีวิตสว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ

3.ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาร้ายกลับกลายเป็นดี

4.ย่อมเจริญไปด้วยมิตรและบริวาร

5.ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

6.เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

7.เมื่อลาลับโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติและสวรรค์

8.หากสั่งสมบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่นิพพาน

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #แห่เทียนพรรษา #วัดบางบัว